วัสดุกรอง

KK-2 BIO MEDIA (100LITRE)

พู่กรองดักตะกอนขนาดเล็ก 70x12 cm

พู่กรองดักตะกอนขนาดใหญ่ 100x15 cm

FILTER MAT (CUBIC)

FILTER MAT 1Mx2Mx4CM

TOTAL : 5